[Otthonunk] {Spam?} Nagyszombat

Aranyosmaróthy Katalin aranyosmarothy at gmail.com
2020. Ápr. 10., P, 16:15:30 UTC


Kedves Testvérek!
A holnapi Nagyszombati templomi imavállalásokat köszönjük.
A templom így 9-17-ig lesz nyitva.
Kérünk mindenkit, hogy a következő érkezőt várja meg.
Aki valami miatt mégsem tudna jönni, lehetőleg bízzon meg valakit a
közösségünkből.
Ha ez nem megoldható, kérjük hívják Lovász Lászlót  vagy engem.
A táblázatban megtalálhatóak a telefonszámok.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lsSg6L20XSZNHWuCUZU2bQ7KdBTBdohWZVxvxYRacvs/edit#gid=0


A hírlevélben olvashattak az Isteni irgalmasság imáról.
Szeretettel küldöm az irgalmasság vasárnapjáig tartó kilenced szövegét,
melyet Jézus kérése alapján ma kell kezdeni- aki szeretné imádkozni.


*Az Isteni Irgalmasság kilenced (Nagypéntektől húsvét 1. hetének
szombatjáig) *

Szt. Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság
ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész
világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. - ,,Hogy minden
lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről.
Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne
féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is
lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam
mélységében.''

Jézusom, bízom Benned!

*Kilenced az Isteni Irgalmassághoz*

Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az
Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a
lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle,
amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján.
Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy
irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz
feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit,
akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy
keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a
lelkeknek.''

Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a
kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez
vezetnem.'' - Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely
lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.

*Első nap*

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket
irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a
lelkek vesztén érzek.''

1211 Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz
nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen
jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s
tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az
Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.
*Második nap*

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket
mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem
elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.''

1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk
kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s
mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére,
papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket!
Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik
világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat,
hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét.
Ámen.
*Harmadik nap*

,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam
tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre
a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.''

1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen
kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat
legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész
örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent
Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad
örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket
örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent
hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az
angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.
* Negyedik nap*

1216 ,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek
engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk
megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!''

1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb
Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed
sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod
csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek,

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik
még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd
be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen
nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat
örökkön-örökké! Ámen.

*Ötödik nap*

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket
irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet
és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe,
begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

(61)

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg
világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved
hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza
őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad
bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre,
akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs
megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad
szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket
is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat
magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

*Hatodik nap*

,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s
merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább
szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint
földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét
árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen
lelkekbe helyezem bizalmamat.''

1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a
szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben
gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük.
Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat
maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a
lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának
himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos szívének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és
a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk
hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről
egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen
lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot,
hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét
mindörökkön-örökké! Ámen.

*Hetedik nap*

1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és
hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték
át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk
irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges
fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk
óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.''

1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd
irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és
dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran
haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva
irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az
egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a
Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához,

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb
tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és
dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok,
mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt
lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem,
tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke
szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik
kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és
főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.''
*Nyolcadik nap*

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd
őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon
szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll
segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi
búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul
lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat
igazságosságommal szemben.''

1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért
irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket.
Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A
Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is
dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből

Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre,
akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves
kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét
eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt
állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein
keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

*Kilencedik nap*

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam
mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák
hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg
lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te
akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük
lehet.''

1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb
Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének
tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt
lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad
végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent
szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,

Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

Ó, Uram, irgalmad még nagyobb

Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva
Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad
keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd,
hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...

-- 
Aranyosmaróthy Katalin
Tel:06 70 4150505
Imádság Háza Szolgáló Imaközösség
<https://www.facebook.com/P%C3%A9celi-Im%C3%A1ds%C3%A1g-H%C3%A1za-szolg%C3%A1l%C3%B3-imak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-1880220712220212/?jazoest=265100119537184115847045119801211111215011348908375121120844977981141141165288666911610877115684810770807712110358651001229788114110541191181221221037612199711227398901178412010810368715745498011782786611090102836710278685381>
aranyosmarothy at gmail.com
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.hcbc.hu/pipermail/otthonunk/attachments/20200410/5855b9bd/attachment-0001.htm>


További információk a(z) Otthonunk levelezőlistáról